Продукти и услуги

Автомобилно застраховане
Автомобилно застраховане
Застраховката КАСКО ви осигурява покритие при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Възможни са варианти на пълно или частично покритие при различни условия и ...  >>
Животозастраховане
Животозастраховане
В този сегмент влизат няколко ключови продукта. Задължителна Застраховка Трудова Злополука е най-често ползвания продукт. Тя осигурява покритие при смърт, трайна и временна нетрудо...  >>
Имущество
Имущество
Осигурява финансова защита при физическа щета или загуба на имущество (сгради, машини и оборудване, стоки и други). Обикновено се прилага в два варианта - Всички рискове или Изброе...  >>
Карго
Карго
Осигурява покритие при щети и загуба на товар по време на транспорт по суша, въздух и вода. Карго застраховката защитава застрахователния интерес върху товара на всички заинтересов...  >>
Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност
Осигурява покритие за компанията срещу искове предявени от трети страни за телесни увреждания или имуществени вреди, виновно или неумишлено причинени от дейността и чрез нейните сл...  >>
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Осигурява защита срещу искове заведени от служители на застрахованата компания за претърпени от тях телесни увреждания, за които компанията може да бъде държана отговорна съгласно ...  >>
Презастраховане
Презастраховане
Осигурява необходимия капацитет на застрахователя на оперира в съвременните конкурентни условия. Марш работи заедно с Гай Карпентър, за да предостави на застрахователите възможност...  >>
Професионална отговорност
Професионална отговорност
Този вид застраховане е предназначено за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги  >>
Търговски кредит
Търговски кредит
Осигурява покритие на плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е между 3 месеца и 2 години.   >>
Непрекъсваемост на бизнес процесите
Непрекъсваемост на бизнес процесите
В случай на непредвидимо събитие, за бизнеса е от съществено значение да разполага както с необходимите защити така и с план за осигуряване на непрекъсваемост на бизнес процесите.  >>
Тотална цена на риска
Тотална цена на риска
Тоталната цена на риска (ТЦР) е формулировка, която обхваща крайните разходи свързани със самозадържаните щети, превенцията на риска и застрахователните премии.  >>
Човешки капитал
Човешки капитал
Съвременният бизнес се сблъсква все по-сложни регулации и по-високи изисквания свързани с неговите служители. В определени сектори търсенето на квалифицирани кадри оказва сериозен ...  >>