Правила и условия

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТ ТЕЗИ ОБщИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА

Регулаторен статут:
Copyright © 2013 Marsh Инк. Всички права запазени.
Марш Ltd. е лицензиран и под надзора на Регулатора на финансови услуги само за дейност по застрахователно посредничество.

Общи условия на уеб страницата

Този сайт се управлява от МАРШ Ltd. ("Марш"), който е лицензиран и се регулира от Регулатора на финансови услуги. Моля, прочетете тези общи условия ("Условия") внимателно. С достъпа си до този сайт вие се съгласявате с тези условия, включително политиката за конфиденциалност на Марш. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от тези условия не трябва да ползвате този сайт.

Условия за ползване

1. Марш е положил всички разумни усилия, за да гарантира, че информацията на този сайт е вярна към момента на включването, но трябва да сте наясно, че Марш не поема отговорност, ако информацията е непълна, неточна или остаряла.

2. Освен ако е изрично предвидено в този сайт, Марш не носи отговорност за съдържанието или ползването на уеб страници или на съобщение изпратено и получено от вас.

3. Всички настоящи и бъдещи авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост, свързани с този уеб сайт принадлежат на Марш и неговите лицензодатели. Не придобивате никакви права в интернет страницата, освен ограниченото право на ползване на интернет страницата в съответствие с тези условия. Вие се съгласявате да защитавате правата на собственост на Марш и неговите лицензодатели и да уведомявате своевременно Марш в писмена форма (данните за контакт са по-долу), когато узнаете за неразрешен достъп или използване на уеб сайта, което нарушава правото на собственост.

4. Имате право да отпечатвате или да изтегляте информация и съдържание от този сайт само за Ваша лична некомерсиална употреба или за нетърговски цели на вашата организация. Вие нямате право да предлагате за продажба, да продавате или разпространявате част от този сайт или неговото съдържание. Не можете да предоставяте достъп до никаква част от този уебсайт, като част от друг уеб сайт, независимо дали чрез хипервръзка или по друг начин, освен ако не сте оправомощени за това в писмена форма от Марш. За да кандидатствате за разрешение, трябва да изпратите писмо по електронна поща или пишете на Марш (данни за контакт по-долу) със следната информация: (а) вашето име или името на техническият специалист, който отговаря за връзката/те, (б) името на вашата фирма; (в) имейл адрес и телефонен номер за вас или техническото лице за контакт, отговарящ за връзката/(те) и (г) адрес/и на сайтовете, където връзката(ите) към началната страница ще се появи. Нямате право да използвате името на Марш или да злоупотребявате с марката на Марш по никакъв начин, като такава употреба или злоупотреба се определя единствено по усмотрение на Марш.

5. Нямате право да използвате този сайт за незаконни цели и по-специално Вие се съгласявате, че няма да изпращате, използвате, копирате, публикувате или да позволявате постване, което е клеветническо или нецензурно, или което е оскърбително, неприлично или в нарушение на неприкосновеността на личния живот на някое лице . Вие се съгласявате да не изпращате никакви непоискани промоционални или рекламни материали, спам или други подобни материали или съобщения, които могат да повлияят на функционирането на тази интернет страница или на ползването на този сайт от други посетители.

6. Марш си запазва правото по всяко време и без предупреждение да подобрява, видоизменя, променя, спира или да прекрати за постоянно всички или някоя част от този сайт и да ограничи или забрани достъпа до нея.

7. Информацията, която ние придобиваме ще се третира като поверителна и няма да бъде разкривана, освен в съответствие с нашата Политика за конфиденциалност или вашите инструкции. В хода на нормалната дейност по предоставяне на услуги за нашите клиенти, информацията може да се споделя в рамките на компаниите в групата на Marsh & McLennan Companies Group ("MMC") и може да бъде използвана за проучвания и статистически цели, както и за превенция на престъпността. Тя може да се прехвърля във всяка държава, включително страни извън Европейското икономическо пространство, за някои от тези цели и за администриране на системи. Тя може да се използва и за предоставяне на нашите клиенти на информация за продукти и услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес.
Когато нашите клиенти ни предоставят информация, съдържаща лични данни (имена, адреси, или друга информация, свързана с живи лица), ще запазим и използваме тези данни за извършване на общо застраховане и предоставяне на други услуги за тези клиенти, при условие, че лицата, за които данните се отнасят са били информирани за причината (ите) за получаване на данни, както и за факта, че те могат да бъдат разкривани на трети лица, като например групата компании MMC.

8. Вие се съгласявате да обезщетите Марш за всякакви разходи, искове, загуби и вреди (включително съдебни такси), понесени от или присъдени срещу Марш в резултат на неправилно използване на този сайт или нарушение от Ваша страна на тези условия.

9. Докато този сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, Марш няма контрол върху такива сайтове. Марш не може да носи отговорност за достоверността или съдържанието, или сигурността на някоя дейност, извършена на други такива сайтове. Използването на такива сайтове е на ваша отговорност.

10. Ако сте в нарушение на тези условия Марш може по свое усмотрение, да спре достъпа ви

11. Този сайт ви се предоставя безплатно, без никакви гаранции, освен ако изрично не е упоменато и Марш не поема отговорност за вас (освен в случай на телесна повреда или смърт, причинени от небрежност или за измама) дали по договор, деликт (включително небрежност ) или по друг начин, произтичащи от тях във връзка с този уеб сайт. Единствената ви компенсация е да преустановите използването на този сайт. Отговорността на Марш не се ограничава в случай на смърт или телесна повреда, пряко причинени от Марш.

12. Тези условия могат да бъдат изменяни от Марш от време на време. Използването на този уеб сайт след такива промени, изразява че вие ​​приемате тези промени.

13. Тези правила и условия и съдържанието на този сайт са издадени по английското право, чиито съдилища имат изключителна компетентност.

14. Всякакви въпроси или запитвания, които имате по отношение на този уеб сайт или във връзка с Марш трябва да се изпращат чрез тази форма, или можете да ни пишете на адрес:

Регистрирано име: Marsh Ltd.
регистрационен номер: 1507274
Регистрирани в Англия
Регистриран офис: 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU